Ocomes

FDA godkjente legemidler

De følgende stoffer er godkjent siden 2000 ved behandling av lungekreft:

Avastin (bevacizumab)

FDA godkjent oktober 2006

Dette stoffet er godkjent for bruk av i kombinasjon med carboplatin og paclitaxel for den innledende systemisk behandling av pasienter med lokalavansert, residiverende eller metastatisk, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft. Denne godkjenningen ble basert på en forbedring i overlevelse tid da Avastin ble lagt til en standard kjemoterapi.

Den multisenter klinisk studie støtter denne godkjenningen registrert 878 pasienter som ikke hadde fått kjemoterapi. Median alder for pasientene var 63, og 46 prosent var kvinner. Rettssaken sammenlignet effekten av Avastin pluss carboplatin og paclitaxel med kjemoterapi ved carboplatin og paclitaxel alene. Hoved effektmål for studien var varighet av overlevelse.

Median total overlevelse for pasienter i Avastin pluss carboplatin og paclitaxel arm var 12,3 måneder versus 10,3 måneder for pasienter som kun fikk carboplatin og paclitaxel.

De mest alvorlige bivirkninger forbundet med Avastin, inkludert noen som var fatale, var gastrointestinal perforasjon, komplikasjoner med sårtilheling, blødning, blokkering av arterier, unormalt høyt blodtrykk, albumin mangel i blodet og kongestiv hjertesvikt. De vanligste bivirkningene hos pasienter som fikk Avastin inkludert svakhet, magesmerter, hodepine, diaré, kvalme og oppkast.

Avastin i kombinasjon med intravenøs 5-fluorouracil basert kjemoterapi, ble tidligere godkjent for første-eller andrelinjebehandling av pasienter med metastatisk kreft i tykktarmen eller endetarmen.

Tarceva (erlotinib)

FDA godkjent november 2004

Dette stoffet er godkjent som monoterapi behandling for pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

Tarceva blir godkjent som en behandling for pasienter med kreft har fortsatt å fremgang til tross for andre behandlinger, inkludert minst ett tidligere kjemoterapiregime.

Tarceva er et stoff som hemmer et enzym, tyrosinkinase, assosiert med en human epidermal vekstfaktor reseptor. Stoffet har vist bedret overlevelse hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk NSCLC. Tarceva mottatt "Fast Track" status fra FDA i løpet av sin utvikling.

Sikkerhet og effekt ble vist i en randomisert studie med 731 pasienter som sammenligner Tarceva til placebo. Det primære endepunktet i denne studien var overlevelse. Median total overlevelse var 6,7 måneder i Tarceva-gruppen sammenlignet med 4,7 måneder i placebogruppen.

Virkningsmekanismen der Tarceva utøver sin kliniske nytte er ikke fullt ut forstått. Imidlertid Tarceva ble utviklet for å blokkere vekst stimulerende signaler i kreftceller. Disse signalene blir formidlet i en del av enzymer som kalles tyrosin kin sases. Tarceva blokkerer tyrosinkinase forbundet med epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR).

Etter ca en tredjedel av pasientene tumorceller ble undersøkt for å se om de hadde høye eller lave nivåer av EGFR. Blant de ca 55% som hadde høy EGFR effekten på overlevelse var mye større enn det var i personer med EGFR nivåene var lave. Forholdet vil bli utredet nærmere i fremtiden.

Vanlige bivirkninger er rapportert med Tarceva i kliniske studier var diaré, utslett, kvalme, og oppkast. Tarceva kan forårsake fosterskader når det gis til gravide kvinner.

Iressa (gefitinib)

FDA godkjent mai 2003

Dette stoffet er godkjent som monoterapi behandling for pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Iressa blir godkjent som en behandling for pasienter med kreft har fortsatt å fremgang til tross for behandling med platinum-baserte og docetaxel kjemoterapi, to legemidler som i dag er standard vare i denne sykdommen.

Iressa ble gjennomgått og godkjent i henhold til FDA akselerert godkjenning program, som er ment å gi pasienter som lider av alvorlige eller livstruende sykdommer tidligere tilgang til lovende nye medikamenter. Som kreves av akselerert godkjenning regelverket, vil Iressa utvikler gjennomføre ytterligere studier for å bekrefte stoffets klinisk nytte.

Den mekanismen som Iressa utøver sin kliniske nytte er ikke fullt ut forstått. Imidlertid Iressa ble utviklet for å blokkere vekst stimulerende signaler i kreftceller. Disse signalene blir mediert delvis av enzymer som kalles tyrosinkinaser. Iressa blokker flere av disse tyrosinkinaser, inkludert den som er knyttet til epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR).

FDA basert godkjenning på resultatene av en studie av 216 pasienter med NSCLC, inkludert 142 pasienter med refraktær sykdom, dvs. svulster resistente eller ikke svarer til to tidligere behandlinger. Denne responsraten (definert som minst 50% reduksjon av svulster som varer i minst en måned) var ca 10%. Det var mer dramatiske reaksjoner hos noen pasienter, og median varighet av respons var 7 måneder. Den 24. september 2002, oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) anbefalte at i tredjelinjebehandling av NSCLC, der det ikke finnes levedyktige behandlingstilbud, en 10% svarprosent var rimelig sannsynlig å forutsi klinisk nytte og anbefalte at Iressa være godkjent.

Resultater fra to store, kontrollerte, randomiserte studier i innledende behandling av NSCLC viste ingen fordel i å legge Iressa til standard, platina-basert kjemoterapi. Derfor er Iressa ikke indisert for bruk i denne innstillingen.

Det syntes å være betydelige forskjeller i responsrater i undergrupper av pasienter, med høyere responsrate for kvinner (ca 17%) og pasienter med adenokarsinom, og med lavere responsrater sett hos menn (ca 5%) og røykere.

Vanlige bivirkninger er rapportert med Iressa i kliniske studier var kvalme, oppkast, diaré, utslett, kviser, og tørr hud. Iressa kan forårsake fosterskader når det gis til gravide kvinner.

En betydelig sikkerhet bekymring forbundet med Iressa dukket opp like etter ODAC møtet. Rapporter fra Japan beskrev forekomsten av alvorlige og noen ganger dødelig interstitiell lungesykdom (ILD) hos pasienter behandlet med Iressa. FDA utvidet sin gjennomgang av Iressa med tre måneder til å gjennomgå disse rapportene. Etter nøye gjennomgang av informasjon fra alle kilder, inkludert en omfattende analyse av oppdaterte toksisitet informasjon fra kliniske studier og Iressa utvidet tilgang program, med ca 23.000 pasienter, FDA fast at forekomsten av ILD var ca 2% i den japanske erfaring og ca 0,3 % i Europa utvidet tilgang program, med ca 1/3 av berørte pasienter dør av denne toksisitet. FDA mener at dette sjelden, men alvorlig toksisitet av Iressa ikke oppveier fordelene vist hos pasienter med avansert NCSLC.

FDA vurdert søknaden om Iressa utnytte "rullende anmeldelsen" prosedyrene som er tilgjengelige for nye stoffet applikasjoner betegnet som "Fast Track". I rullende gjennomgang, begynner FDA gjennom deler av et medikament godkjent søknad selv før alle data har blitt sendt inn til etaten. For Iressa, ble den første stykke rullende søknad sendt 30. juli 2001, og den siste delen den 5. august 2002.

Kreft i lunge og bronkier er den nest vanligste kreftformen blant både menn og kvinner, og er den ledende årsak til kreft dødsfall hos begge kjønn i USA USA USA. NSCLC er den vanligste typen lungekreft, sto for nesten 80% av lungekrefttilfellene.